Huisregels

Algemeen

 • Meld je bij binnenkomst direct aan bij de balie
 • Stel je op de hoogte van onze algemene voorwaarden, huisregels en veiligheidsregels.
 • Boulder veilig en verantwoord.
 • Kleed je om in de daarvoor bestemde kleedruimtes.
 • Loop altijd op schoeisel, niet op sokken of blote voeten.
 • Volg instructies van het personeel op.
 • Geen glaswerk en serviesgoed buiten de bar.
 • Geen meegebrachte drank- en etenswaren nuttigen, alleen afsluitbare drinkflessen/bidons zijn toegestaan.
 • Roken is verboden.
 • Huisdieren zijn verboden.

Leeftijden

 • Tot en met 5 jaar: boulderen niet toegestaan.
 • 6 tot en met 11 jaar: alleen boulderen onder direct toezicht van een volwassene.
 • Vanaf 12 jaar: zelfstandig boulderen toegestaan.
 • Één meerderjarige mag over maximaal 2 kinderen onder de 12 jaar toezicht houden. Ze dienen zich als groep door de hal te verplaatsen en de meerderjarige moet altijd in de directe nabijheid van de kinderen blijven. Er mogen maximaal 2 kinderen in een groepje zitten, bij grotere groepen moet van tevoren worden gereserveerd en kan worden geklommen onder begeleiding van een instructeur.

Houd je aan onze veiligheidsregels

 • Stap van de mat af als je niet aan het boulderen bent.
 • Alleen door de zaal lopen over het beton, de mat is een val-zone.
 • Zitten, liggen of spelen op de matten is niet toegestaan.
 • Hou voldoende afstand (min. 1.5 m) tot andere klimmers in de wand.
 • Wij raden aan om, indien mogelijk, af te klimmen.
 • Draag geen sieraden.
 • Bovenop de wanden klimmen is niet toegestaan, behalve bij de top-out wand.
 • Deelname aan de activiteit is niet toegestaan onder invloed van een verdovend middel, zoals alcohol of drugs.
 • Deelname aan de activiteit vindt plaats op geheel eigen risico.

Hou het schoon en netjes

 • Geen pofzakken op de mat of op de rug. Pof met mate.
 • Boulderen zonder shirt is niet toegestaan.
 • Boulderen op blote voeten of sokken is niet toegestaan.
 • Boulderen op buitenschoenen is niet toegestaan.
 • Het dragen van sokken in huurschoenen is verplicht.

Mei 2023

 

Rules & Regulations

General

 • Sign in upon arrival.
 • Familiarise yourself with our terms and conditions, house rules, and safety rules.
 • Boulder safely and responsibly.
 • Change in the designated changing rooms.
 • Wear shoes, don't walk around in socks or barefoot.
 • Follow instructions from our staff.
 • No glass- and stoneware allowed outside the bar area.
 • Bringing in food or drinks from outside is not allowed, except closable drinking bottles.
 • No smoking.
 • Pets are not allowed.

Ages

 • Up to 5 years old: bouldering not allowed.
 • Ages 6 up to 11 years old: bouldering only allowed under direct supervision of an adult.
 • Ages 12 and over: independent bouldering allowed.
 • One adult can supervise a maximum of 2 kids under 12 years old. They have to move around the gym as a group and the adult has to remain in the direct vicinity of the children. Maximum 2 kids per group, for larger groups a reservation is needed and they can come bouldering with an instructor.

Stick to our safety rules

 • Keep off the mats if you're not bouldering.
 • Walk around the gym on the concrete, as the mats are the fall zones.
 • Sitting, lying down, or playing on the mats is not allowed.
 • Keep sufficient distance (minimum 1.5 m) from other boulderers whilst climbing.
 • We recommend to climb down wherever possible.
 • Don't wear jewellery.
 • Climbing on top of the walls is not allowed, except at the top-our wall.
 • It is not allowed to participate in the activity under the influence of narcotics, like alcohol or drugs.
 • Participating in the activity is at your own risk.

Keep it clean and tidy

 • Don't put your chalkbag on the mats or clip it on your back. Limit the use of chalk.
 • Bouldering without a shirt is not allowed.
 • Bouldering in socks or barefoot is not allowed.
 • Bouldering on shoes worn outside is not allowed.
 • It is mandatory to wear socks in rental shoes.

 

Mei 2023