Algemene voorwaarden

Artikel 1 | Begripsomschrijving

1. ‘Kunststof Leiden’ is de handelsnaam van de sportaccommodatie, die wordt geëxploiteerd aan de

Rooseveltstraat 49­E te Leiden, statutair gevestigd te Leiden.

2. Bezoekers zijn alle natuurlijke personen die van de omschreven lokaliteit gebruik maken.

3. Actieve bezoekers zijn bezoekers die gebruik maken van de aangeboden sportfaciliteiten. Actieve bezoekers

staan ingeschreven in het ledenbestand van Kunststof Leiden.

Artikel 2 | Veiligheid

1. Actieve bezoekers zijn verplicht vóór gebruikmaking van de sportfaciliteiten zich op de hoogte te stellen van

de huisregels, veiligheidsregels en Algemene Voorwaarden van Kunststof Leiden welke zich bevinden bij de

balie en in de directe nabijheid van de boulderwanden. Bij onduidelijkheid van die voorschriften of de wijze van

naleving daarvan verplicht de bezoeker zich duidelijkheid te verkrijgen door zich te wenden tot het aanwezige

personeel, alvorens van de geboden faciliteiten gebruik te maken.

2. Actieve bezoekers verplichten zich slechts gebruik te maken van de geboden faciliteiten indien hun

gezondheidstoestand optimaal is en hun conditie voldoende is om de aangeboden sportactiviteiten te

ondernemen.

3. Actieve bezoekers verplichten zich bij de gebruikmaking van de geboden faciliteiten niet enkel oog te

hebben voor hun eigen veiligheid, doch ook die van anderen.

4. De veiligheidsregels staan omschreven in de ‘huisregels boulderen‘.

Artikel 3 | Toegang

1. Iedere actieve bezoeker die gebruik wil maken van de aangeboden sportfaciliteiten schrijft zich bij zijn

eerste bezoek in bij de balie en verklaart daarmee huis­ en veiligheidsregels en de algemene voorwaarden te

accepteren en ontvangt desgewenst een kopie van het ingevulde inschrijfformulier.

2 Iedere actieve bezoeker meldt zich te allen tijde voor aanvang van de sportactiviteiten bij de balie.

3 Kinderen onder de 8 jaar hebben geen toegang tot de matten en de boulderwanden en kunnen derhalve niet

actief deelnemen aan sportactiviteiten bij Kunststof Leiden.

4 Actieve bezoekers van 8 tot 12 jaar hebben slechts toegang tot de boulderfaciliteiten onder direct toezicht

van tenminste één meerderjarige bezoeker die het inschrijfformulier ondertekent. Zelfstandig boulderen is

toegestaan vanaf 12 jaar.

5 Iedere bezoeker dient zich te kunnen legitimeren.

6 Kunststof Leiden is gerechtigd de openingstijden zelfstandig te bepalen en de bezoekersduur te beperken.

7 Strippenkaarten zijn 1 jaar geldig vanaf datum van aankoop.

8 Automatische incasso van de abonnementen vind plaats rond de 27ste van iedere maand. Er vind van deze

afschrijving geen vooraankondiging plaats.

9 Kunststof Leiden behoud zich het recht voor om periodiek een prijswijziging door te voeren na een

voorafgaande kennisgeving via nieuwsbrief / email.

Artikel 4 | Verwijdering en uitsluiting

Bezoekers die zich naar oordeel van het personeel van Kunststof Leiden niet houden aan de algemene

voorwaarden en of veiligheidsvoorschriften en/of huisregels en/of zich zodanig gedragen dat doorvoor de orde,

concentratie of de veiligheid in gevaar komt, kunnen terstond eenmalig worden verwijderd.

Bij herhaling kan Kunststof Leiden besluiten tot uitsluiting. De verwijderde c.q. uitgesloten bezoeker heeft geen

recht op restitutie van lidmaatschaps­ of toegangsgelden.

Artikel 5 | Aansprakelijkheid

1. Kunststof Leiden is nimmer aansprakelijk voor schade die bezoekers lijden als gevolg van diefstal of verlies

in of rondom de accommodatie. Evenmin is Kunststof Leiden ooit aansprakelijk voor schade van of toegebracht

door bezoekers die (mede) het gevolg is van een beperkte lichamelijke conditie of gezondheid van de bezoeker

of door gebreken en/of tekortkomingen van door de bezoeker gebruikte eigen bouldermaterialen.

2. Evenmin kan schade als gevolg van overtredingen door de bezoeker van deze algemene voorwaarden en/of

veiligheidsvoorschriften leiden tot enige aansprakelijkheid van Kunststof Leiden.

Personeelsleden van Kunststof Leiden zijn behoudens in geval van instructie van bezoekers niet belast met

enige vorm van toezicht op de veiligheid van bezoekers, zodat Kunststof Leiden geen aansprakelijkheid ter

zake aanvaardt.

3. Kunststof Leiden aanvaardt de aansprakelijkheid van schade van bezoekers die het bewezen gevolg is van

een gebrek aan het door Kunststof Leiden geboden materiaal, behoudens in het geval dit materiële gebrek niet

aan Kunststof Leiden kan worden toegerekend.

4. Kunststof Leiden levert in enkele gevallen diensten in de vorm van instructies; Kunststof Leiden is niet

aansprakelijk voor schade die is ontstaan door handelen of nalaten van ondergeschikten dan wel geheel of

gedeeltelijk aan die ondergeschikten is toe te rekenen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van de

ondergeschikte.

5. Indien Kunststof Leiden op enigerlei grond aansprakelijk mocht zijn zal die aansprakelijkheid slechts kunnen

leiden tot schadevergoeding voor zover die aansprakelijkheid door de verzekering van Kunststof Leiden is

gedekt en tot maximaal het bedrag dat op grond van die verzekering wordt uitgekeerd. Indien de verzekeraar

van Kunststof Leiden niettegenstaande de dekking niet overgaat tot uitkering aan de benadeelde of indien de

verzekeraar niet tot uitkering gehouden is op grond van een niet door de verzekering gedekte toerekenbare

tekortkoming van Kunststof Leiden, is de aansprakelijkheid van Kunststof Leiden beperkt tot maximaal €

10.000,­ per gebeurtenis.

Artikel 6 | Toepasselijke Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing vanaf het tijdstip van de aan de onderzijde vermelde datering

die gelijk valt met het moment van publicatie. Kunststof Leiden is te allen tijde gerechtigd deze algemene

voorwaarden te wijzigen. De nieuwe voorwaarden treden aanstonds na publicatie in werking en zij kunnen

geen afbreuk doen aan de tevoren verworven rechten van bezoekers, behoudens bij hernieuwde

lidmaatschappen en na afloop van het lidmaatschap.
Kunststof Leiden, 1-2-2016